دوره متوسط

دوره متوسط


دوره متوسط  Intermediate : 
 شما در این دوره آموزش مهارتهای تکنیکی پرواز را فرامیگیرید :
 انواع تیک اف ، انواع ارتفاع گرفتن  Ridge & Thermal Soaring ،
پرواز در سرعت های مختلف
شناخت هواشناسی و تحلیل شرایط جوی  پرواز در شرایط امن و با تسلط،
توانایی افزایش ارتفاع ،
کاهش ارتفاع ،
رعایت قوانین ترافیک هوایی،
و انواع Approch Landing